Այսօր: Երկուշաբթի, 29 Նոյեմբերի 2021թ.
Կարբիի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 2
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐԲԻ ՀԱՄԱՅՆՔ
Համայնքի ղեկավարի որոշումներ N 266-Ա
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ Կարբի ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարբի համայնք
ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. Կարբի, (093)444410, 023290590, karbi.aragatsotn@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

27 սեպտեմբերի 2020 թվականի N 266-Ա

è²¼Ø²Î²Ü ¸ðàôÂڲش ä²Úزܲìàðì²Ì ÐÐ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐԲԻ вزÚÜøÆ ²Þʲî²ÜøܺðÆ Î²¼Ø²ÎºðäØ²Ü Ø²êÆÜ

Իϳí³ñí»Éáí  §è³½Ù³Ï³Ý ¹ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ, §ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ, §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¨ ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý 2020Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 27-Ç N 1586-Ü áñáßÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñáíª

ՈՐՈՇՈՒՄ  ºØª

1.   è³½Ù³Ï³Ý ¹ñáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç ųٳݳϳѳïí³ÍáõÙ Կարբի ѳٳÛÝùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ñ»ï¨Û³É ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ¨ ųٳݳϳíáñ ë³Ñٳݳ÷³ÏáõÙÝ»ñÁ.

³) ×ß·ñï»É ¨ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹Ý»É ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý åɳÝÝ»ñÁ, åɳÝ-ųٳݳϳóáõÛó»ñÁ ¨ ï³ñѳÝÙ³Ý åɳÝÝ»ñÁ:

µ) ѳٳÉñ»É ÷ñϳñ³ñ ͳé³ÛáõÃÛ³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ ¨ ÷á˳¹ñ»É Édzϳï³ñ Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý.

·) å³ïÏ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ¨ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³½¹³ñ³ñáõÙÁ, Çñ³½»ÏáõÙÁ, ³ÝÑñ³ÅïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ï³ñ³Ñ³ÝáõÙÁ, ï»Õ³µ³ßËáõÙÁ, å³ïëå³ñáõÙÁ ¨  ùáÕ³ñÏáõÙÁ. 

¹) µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ ³å³Ñáí»É ³Ýѳï³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí.

») ³å³Ñáí»É µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ.

½) Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÷ñϳñ³ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ.

¿) ³å³Ñáí»É ѳϳÑñ¹»Ñ³ÛÇÝ ¨ µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ùµ.

Á) µ³ó³Ñ³Ûï»É íï³Ý·³íáñ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, íݳ볽»ñÍ»É áõ í³ñ³Ï³½»ñÍ»É ×³é³·³ÛóÛÇÝ, ùÇÙÇ³Ï³Ý ¨ Ù³Ýñ¿³µ³Ý³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó.

Ã) Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ, çñÇ, ëÝݹ³ÙûñùÇ íÇ׳ÏÇ áõ í³ñ³Ïí³ÍáõÃÛ³Ý ¹Çï³ñÏáõÙÁ ¨ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ.

Å) ϳï³ñ»É ³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ íóñ³í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ.

ij) ³å³Ñáí»É ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳñ·Á, áõŻճóÝ»É Ñ³ïáõÏ, ϳñ¨áñ³·áõÛÝ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ.

ĵ)³å³Ñáí»É ÝÛáõóï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ, ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³·áñÍáõÙÁ.

Ä·) ³é³çݳѻñÃáõÃÛ³Ý Ï³ñ·áí û·ï³·áñÍ»É ÷ñϳñ³ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý áõ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ϳåÇ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý, ·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ó³Ýó»ñÁ:

Ĺ) ѳٳÛÝùÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ѳïáõÏ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ ÷á˳¹ñ»É é³½Ù³Ï³Ý ¹ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ é»ÅÇÙÇ.

Ä») ë³Ñٳݳ÷³Ï»É ³½³ï ï»Õ³ß³ñÅí»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ë³ÑÙ³Ý»É Ñ³Ù³ÛÝù  Ùáõïù ·áñÍ»Éáõ ¨ ѳٳÛÝùÇó ¹áõñë ·³Éáõ ѳïáõÏ é»ÅÇÙ, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ áõ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýóª ѳٳÛÝù Ùáõïù ·áñÍ»Éáõ ¨ ѳٳÛÝùáõÙ ·ïÝí»Éáõ ë³Ñٳݳ÷³ÏáõÙÝ»ñÁ.

Ľ) å³ßïå³Ý»É µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³·áÛáõÃÛ³Ý, ѳïáõÏ å³Ñå³ÝíáÕ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ ¨ ïñ³ÝëåáñïÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÏÛ³ÝùÇ ¨ ³éáÕçáõÃÛ³Ý, ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ Ñ³Ù³ñ ³é³í»É íï³Ý· Ý»ñϳ۳óÝáÕ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ.

Ä¿) ë³ÑÙ³Ý»É ëÝݹ³ÙûñùÇ, ¹»Õáñ³ÛùÇ ¨ ³é³çÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ í³×³éùÇ, Ó»éùµ»ñÙ³Ý ¨ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ñ³ïáõÏ Ï³ñ·.

ÄÁ) ëïáõ·»É ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ³ÝÓÁ ѳëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃÕûñÁ, Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ³é³ñϳݻñÇ, µÝ³Ï³ñ³ÝÇ ¨ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ½ÝÝáõÃÛáõÝ,

ÄÃ) ѳïáõÏ é»ÅÇÙ ë³ÑٳݻÉ, ½»ÝùÇ, é³½Ù³ÙûñùÇ, å³ÛÃáõóÇÏ ¨ Ãáõݳíáñ ÝÛáõûñÇ, ѳïáõÏ ÙÇçáóÝ»ñÇ í³×³éùÇ ë³Ñٳݳ÷³ÏáõÙ : ²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÃáõÛɳïñíáõÙ ¿ ųٳݳϳíáñ³å»ë ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇó ³é·ñ³í»É ½»Ýù ¨ é³½Ù³Ùûñù, Ãáõݳíáñ ÝÛáõûñ, ÇëÏ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇóª ½»Ýù, ½ÇݳÙûñù, Ù³ñï³Ï³Ý áõ áõëáõÙÝ³Ï³Ý é³½Ù³Ï³Ý ï»ËÝÇϳ, å³ÛÃáõóÇÏ ¨ é³¹Çá³ÏïÇí ÝÛáõûñ.

Ç) ³é³ÝÓݳѳïáõÏ ¹»åù»ñáõÙ, ϳåí³Í å³ßïå³Ý³Ï³Ý, íóñ³í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ¨ ³å³ÑáíÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ñ»ï, Ý»ñ·ñ³íí»É ³ß˳ïáõÝ³Ï µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ ¨ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÁ.

dz) ï³ñ³Ñ³Ý»É µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý, ѳٳÛÝùÇ å³ßïå³Ý³Ï³Ý, ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ѳïáõÏ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ, ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁª ³é³í»É ³Ýíï³Ý· ï³ñ³ÍùÝ»ñ.

ǵ) µÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ ¨ ëå³ë³ñÏáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (³ÝÏ³Ë ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨Çó) ÷á˳¹ñ»É é³½Ù³Ï³Ý ¹ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ é»ÅÇÙÇ` ѳٳӳÛÝ ½áñ³Ñ³í³ù³ÛÇÝ ³é³ç³¹ñ³Ýù áõÝ»óáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÏÝùíáÕ »é³ÏáÕÙ å³Ûٳݳ·ñ»ñÇ:

2.    êï»ÕÍ»É ½áñ³Ñ³í³ù³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñª ѳٳÛÝù³å»ï³ñ³ÝáõÙ ¨ ѳٳå³ï³ëË³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ.

3.   ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí í³ñ»É ½Çݳå³ñïÝ»ñÇ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝÁ, ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ѳßí³éÙ³Ý »Ýóϳ ³ÝÓ³Ýó óáõó³ÏÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óÝ»É Ýñ³Ýó ѳßí³éÙ³Ý í³ÛñÇ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáÙÇë³ñdzïÝ»ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ïñ³Ù³¹ñ»É ѳٳÛÝùÇ µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÇ Ñ³ßí³éáõÙÇó ѳÝí»Éáõ ϳ٠³ß˳ï³ÝùÇ (áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ) ÁݹáõÝí»Éáõ, ï»Õ³÷áËí»Éáõ, ³½³ïí»Éáõ (Ñ»é³óí»Éáõ) í»ñ³µ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñÁ.

4.   Ù³ñ½å»ï³ñ³Ý Ý»ñϳ۳óÝ»É Ñ³Ù³Û³Ýù³å»ï³ñ³ÝÇ, ѳٳÛÝù³ÛÇÝ »ÝóϳÛáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ é³½Ù³Ï³Ý ¹ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ é»ÅÇÙÇ ÷á˳¹ñ»Éáõ åɳÝÁ, ϳñ·Ý áõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ,

5.   Édz½áñ Ù³ñÙÝÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³óÝ»É ½áñ³Ñ³í³ù³ÛÇÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý áõ ½áñ³Ñ³í³ùÇ ·áñÍÁÝóóáõ٠ѳٳ۳Ýù³å»ï³ñ³ÝÇ, ѳٳÛÝù³ÛÇÝ »ÝóϳÛáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ³ÝóϳóÝ»É áõëáõÙݳí³ñÅ³Ï³Ý Ñ³í³ùÝ»ñ áõ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ,

6.   гٳ۳Ýù³å»ï³ñ³ÝÇ, ѳٳÛÝù³ÛÇÝ »ÝóϳÛáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ïÝï»ëáõÃÛ³Ý, µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³³å³ÑáíÙ³Ý, ϳåÇ ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ÷á˳¹ñ»É å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý ųٳݳϳßñç³ÝÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ é»ÅÇÙÇ:

7.    ³ÝóϳóÝ»É Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ »ÝóϳÛáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ïÝï»ëáõÃÛ³Ý, µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³³å³ÑáíÙ³Ý, ϳåÇ áõ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý ųٳݳϳßñç³ÝÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ é»ÅÇÙÇ ÷á˳¹ñÙ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí áõëáõÙݳí³ñÅ³Ï³Ý Ñ³í³ùÝ»ñ áõ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ.

8.   ѳÙÛ³Ýù³å»ï³ñ³ÝáõÙ, ѳٳÛÝù³ÛÇÝ »ÝóϳÛáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ý»É ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ ßáõñçûñÛ³ Ñ»ñóå³ÑáõÃÛáõÝ.

9.   ѳÙÛ³Ýù³å»ï³ñ³ÝÇ, ѳٳÛÝù³ÛÇÝ »ÝóϳÛáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÁ å»ïù ¿ ѳë³Ý»ÉÇ ÉÇÝ»Ý ßáõñçûñÛ³ é»ÅÇÙáíª å³ïñ³ëï ÉÇÝ»Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³Ýѳå³Õ Ý»ñÏ³Û³Ý³É Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï³ñ³Ý ¨ Çñ»Ýó ѳëï³ïáõÃÛáõÝ.

10.   ѳÙÛ³Ýù³å»ï³ñ³ÝÇ, ѳٳÛÝù³ÛÇÝ »ÝóϳÛáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñ ϳ½ÙÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ý»É ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ·ñ³ýÇϪ ÙÇÝ㨠22:00-Á:

11.   êáõÛÝ Ññ³Ù³ÝÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ÁݹáõÝÙ³Ý ûñí³ÝÇó:

 

ÐÇÙùª   ÐÛ³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõ٠ѳÛï³ñ³ñí³Í é³½Ù³Ï³Ý ¹ñáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý é»ÅÇÙÇó µËáÕ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ:

 


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԿԱՐՈ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ


Կից փաստաթղթեր՝
Կարգավիճակ՝
Կարգավիճակի հիմք՝
Փակ փաստաթուղթ՝Հրապարակման ենթակա է
Որոշման նախագիծը՝
Փաստաթուղթ՝ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ.Կարբի, 3 փողոց, 1
(093)444410
karbi.aragatsotn@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2021 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ԿԱՐԲԻԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 205
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner